Munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentumok vállalkozóknak

Sajnos a mai napig folyamatosan látnak napvilágot újabb és újabb hírek, valamint rémtörténetek különféle tevékenységű vállalkozásokról, akik nem tartották be az előírásokat. Sajnos a vállalkozások a mai napig nem kapnak kellő információt a munka- és tűzvédelmi előírásokról. Ebben a cikkben az alapvető munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket, valamint dokumentumokat fogjuk ismertetni. 

Nekünk munka- és tűzvédelmi szakembereknek szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy roppant kevés információ áll mind a munkáltatók, mind a munkavállalók rendelkezésére a munkahelyeket érintő alapvető munka és tűzvédelmi előírásokról.

Az interneten keresztül persze hozzá lehet jutni rengeteg információhoz, azonban ez téves következtetéseket eredményezhet. A rengeteg törvény, rendelet és szabvány között olykor még a szakembereknek sem a egyszerű eligazodni.

A munkavédelmet és a tűzvédelmet sokszor nehéz különálló egységként kezelni egy adott vállalkozás tekintetében, hiszen mind a két szakterület feladatának tekinti a munkavállalók egészségének megőrzését, a munkahelyi környezet biztonságossá tételét a rendelkezésére álló jogszabályok keretein belül.

Az alapvető munkavédelem törvények:

 • XCIII. törvény a munkavédelemről.
 • 3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

Az alapvető tűzvédelmi törvények:

 • évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 54/2014 . (XII.5.)BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Természetesen ezeken kívül is, számos egyéb rendelet és szabvány összessége alkotja a komplex munka- és tűzvédelmet. A felsorolt jogszabályok csak az alkalmazandó jogszabályok töredéke.

Fontos tudnia minden munkáltatónak, hogy számos előírás vonatkozhat rá a vállalkozás megnyitását megelőzően.

Érdemes és mindenképpen ajánlott mind munkavédelem, mind tűzvédelem témában jártas szakemberrel felvenni a kapcsolatot még az egység megnyitása előtt.

Amennyiben egy adott épület vagy a kiválasztott üzlethelyiség átalakítását tervezi, jelentős szerkezeti változtatások esetén már az átépítést megelőzően is ajánlott felvenni a kapcsolatot tűzvédelmi szakemberrel, hogy meg tudjunk győződni róla, hogy a tervezett kialakítás tűzvédelmi szempontból megvalósítható-e. Jelentős átalakítás (példuál fűtésrendszer) esetében a megbízott tűzvédelmi munkatárs fel tudja venni a kapcsolatot az illetékes hatósággal és a bejelentéseket, engedélyeztetéseket le tudja bonyolítani.

A munkavédelmi és a tűzvédelmi szakemberek alkalmazására vonatkozó előírások jogszabályokban rögzítve vannak.

Ezen jogszabályok tartalmazzák, milyen esetekben kötelező akár munkavédelmi akár tűzvédelmi szakembert foglalkoztatni. (pl. 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. számú melléklete)

A legfontosabb munkáltatói belső szabályozások:

– munkavédelmi szabályzat (nem kötelező),

– a sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók számára tiltott munkakörök meghatározása,

– egyes munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatok gyakoriságának, elvégzési módjának meghatározása.

– ha a jogszabály (30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről) úgy rendelkezik, akkor tűzvédelmi szabályzat, valamint kiürítés számítás elkészíttetése.

Ki kell emelni annak a fontosságát, hogy mielőtt elkezdi vállalkozása tevékenységét mindenképp szemügyre kell, hogy vegye mind a két szakterületet képviselő szakember.

A dokumentációk pontos és helytálló elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy helyszíni bejárást tartsanak a szakemberek ezzel is feltárva az esetleges veszélyeket, melyek érhetik akár a munkáltatót, a munkavállalót, de egyes esetekben (pl. lépcsők, jelentős szintkülönbség jelölése figyelem felhívó táblákkal) akár az ott megforduló vevőket vagy fogyasztó vendégket is.

A  fent említett legfontosabb munkáltatói belső szabályozásokról, melyek elkészíttetése kötelező, valamint elkészítésükre csak is és kizárólag megfelelő végzettséggel rendelkező szakember jogosult.

Fontos tudnia minden munkáltatónak, hogy számos előírás vonatkozik rá vállalkozóként a tevékenység megkezdéséhez.
A nyitást megelőzően mindenképp ajánlott mind munkavédelmi mind tűzvédelmi szakemberrel a kapcsolatot felvenni.

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzatot a korábbi előírás szerint kötelező volt a munkaadónak készítenie, ma már a munkáltató szabályozhatja különálló dokumentációs rendszerben az alábbiakat:

 • Kockázatértékelés
 • Munkaköri orvosi vizsgálatok elvégzésének rendje,
 • Egyéni védőeszközök használati rendje,
 • Munkavállalók munkavédelmi oktatásának rendje,
 • Veszélyes gépek, berendezés üzembe helyezési szabályozása, valamint a teljesség igénye nélkül a munkavédelmi es munka-egészségügyi szakembere foglalkoztatásának dokumentációjával.

Kockázatértékelés

Fontos kiemelni, hogy jelen dokumentum esetében két típust különböztetünk meg.

Az egyik a kémiai kockázatbecslés, amely az adott munkahelyen megtalálható és felhasznált veszélyes anyagok kockázatbecslését, a várható veszélyek feltárását és a veszélyek elkerüléséhez szükséges intézkedéseket, belső szabályzásokat tartalmazza.

A másik típusa a munkahelyi kockázatbecslés, amely az adott munkahelyen bekövetkezhető fizikai, biológiai és pszicho szociális veszélyek feltérképezését tartalmazza, rögzítve a várható veszélyek elkerülése érdekében teendő prevenciós lehetőségeket, módszereket, melyekkel megelőzhetőek a balesetek. (pl. munkavédelmi cipő, védőszemüveg használatának feltüntetése az egyek veszélyek értékelésénél, valamint csúszásmentes padozat biztosítása, esetleges beesés, botlás veszélyek elkerülésére az adott területek körülhatárolása, figyelemfelhívó jelölések kihelyezése).

A fent említett dokumentumok elkészítése történhet egy, illetve két külön álló dokumentumban is, a lényeg, hogy a jogszabályokban feltüntetett tartalmi követelményeknek megfeleljen.

Felülvizsgálatukat tekintve a mind a két típusú kockázatbecslést normál esetben, melyet a jogszabályok is rögzítenek, 3 évente kötelező felülvizsgáltatni, azonban itt fontos kiemelni, hogy amennyiben jelentős technológiai változások történtek az adott munkahelyen a változtatásokat a megbízott munkavédelmi szakemberrel egyeztetni kell, és a szakember mérlegel, hogy a kockázatbecslések hamarabbi felülvizsgálata indokolt-e.

A kémiai kockázatbecsléssel kapcsolatban fontos tudni, hogy amennyi egy adott munkahelyen a munkavállalók munkavégzésük során rákkeltő anyagokkal dolgoznak, ott a kémiai kockázatbecslés felülvizsgálata évente kötelező.

Amennyiben az adott munkahelyen vannak sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók (pl. rokkant nyugdíjas, fiatalkorú, várandós hölgy) a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mind a kémiai mind a munkahelyi kockázatbecslésben fel kell tüntetni.

Munka és tűzvédelmi oktatások rendje:

A munka és tűzvédelmi oktatások rendjét a szakembereknek le kell szabályoznia és ezt írott formában rögzítenie kell.

A két szakterület oktatásaira ugyan azok a szabályok vonatkoznak.

A hatályos előírások alapján minden munkavállalót tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalót:

 1. munkába álláskor,
 2. évente ismétlődő oktatáson kell részt venni
 3. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 4. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 5. új technológia bevezetésekor.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

Az éves ismétlődő oktatások csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Az év közi, új belépők oktatását cégen belül az arra kioktatott személy is elvégezheti, abban az esetben, ha rendelkezésére áll egy, a szakember áltál összeállított munka és tűzvédelmi oktatási tematika.

Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályzása

Jelen dokumentáció – szakemberrel való – elkészíttetése kötelező. Felülvizsgálatát tekintve nincs meghatározott időhöz kötve, azonban szakmai véleményem, hogy évente egyszer érdemes a megbízott munkavédelmi szakemberrel a dokumentumot áttekinteni és az esetleges változásokat korrigálni.

Tartalmát tekintve szerepel benne, minden olyan munkakör, amely az adott vállalkozásban megtalálható, valamint a munkakörökhöz hozzárendelt egyéni védőeszközök listája. A dokumentáció pontos előkészítése ezért is igényli azt, hogy a megbízott szakember tartson terepszemlét az elkészítést megelőzően, hiszen a helyszínen fogja tudni feltérképezni a várható esetleges veszélyeket és ezek tükrében tudja pontosan meghatározni, hogy milyen munkakörhöz milyen egyéni védőeszközöket kell, hogy hozzárendeljen.

Fontos tudni, hogy az egyéni védőeszköz jegyzékben szereplő védőeszközöket a munkáltatónak biztosítania kell az alkalmazottak részére, a kézhezvételről, védőeszköz kiadásáról nyilvántartást kell vezetnie.

Természetesen a munkavállalónak is vannak kötelezettségei. A számára kiadott egyéni védőeszközök használata kötelező, figyelnie kell az általa használt védőeszköz állagmegőrzésére és tisztán tartására.

Az egyéni védőeszköz jegyzék az adott egységre vonatkozik, több telephely esetén telephelyenként kötelező az elkészíttetése és időszakos felülvizsgáltatása szakember által.

Orvosi vizsgálatok rendje:

A munkáltatónak kötelezettsége az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatok irányát írásban meghatározni és az abban foglaltakat szabályozni. A feladat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok

 • A munkavállalóknak az alább felsorolt esetekben kell előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton részt venni.
 • Az adott munkáltatónál a munkavégzés megkezdése előtt
 • A már foglalkoztatott munkavállaló a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt.

Soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

Az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételre kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön

 • A munkavállaló munkavégzése – nem egészségügyi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel.
 • 30 napos keresőképtelenséget követően
 • Ha munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, amely miatt nem tudja biztonságosan ellátni a tevékenységét.

A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti:

 • Foglalkozás-egészségügyi orvos
 • Háziorvos, kezelőorvos
 • OMMF
 • Munkáltató
 • Munkavállaló

A munkáltató feladata:

 • A munkavállalónak át kell adni a „Beutalás munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra” című nyomtatványt.
 • A munkavállalónak át kell adni az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálatok adatok” című könyvet.
 • Nyilvántartást vezetni.
 • Az elsőfokú orvosi véleményt megőrizni.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjéről készült belső szabályzatot a dolgozókkal oktatás keretében ismertetni és dokumentálni kell.

Tűzvédelmi szabályzat:

Abban az esetben kötelező, ha a jogszabályi rendelkezések bármelyikével is azonosítható az adott vállalkozói tevékenység.

Kiknek kötelező Tűzvédelmi Szabályzatot készíttetni?

 • ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
 • illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
 • és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Tartalmi követelmények:

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

 1. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:
 2. a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 3. b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 4. c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 5. d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 6. e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 7. f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 8. g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

Tűzvédelmi szabályzat készítésére csak az arra jogosult, megfelelő végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható.

A tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata nincs konkrét határidőhöz követve. Amit szem előtt kell tartani, hogy minden jelentős jogszabályváltozás, technológiai változás, vagy az önálló rendeltetési egység jelentős szerkezeti átalakítása, vagy nagyobb tűz kialakulása esetén kötelező a szabályzat felülvizsgálata szakember által.

A fentiekben részletezett dokumentációk mindegyik tartalmaz különböző nyilvántartásokat, melyeket a munkáltatónak és a munkavállalóknak naprakészen vezetnie kell.(pl. Veszélyes anyag nyilvántartás, egyéni védőeszköz juttatásának nyilvántartása, tűzoltó készülék nyilvántatás)

Munka és tűzvédelmi szakemberként minden munkáltatónak és munkavállalónak egyaránt csak ajánlani tudom, hogy ismerkedjen meg az alapvető munka és tűzvédelmi előírásokkal és legfőképpen az esetleges krízishelyzetek elkerülését szolgáló megelőzési technikákkal, módszerekkel.

Ha a munkahelyünkön igyekszünk ügyelni az alapvető munkahelyi biztonsági előírásokra, az előírások betartására, akkor számos munkahelyi baleset, személyi és tárgyi sérülés megelőzhető, valamint maga a munkakörnyezetünk biztonságosabbá tehető.

Felkészültségünk és ismeretanyagunk számos esetben előnyünkre is válhat.

A leírást összeállította: Szunyi Vanda munka- és tűzvédelmi szakember (jelenleg kismama)

Kérdése van a témával kapcsolatban? Szüksége van a fenti dokumentációkra? Mi szívesen segítünk Önnek ebben a feladatban!

Keresse felkészült szakmai munkatársunkat:

Barna Zsoltot vagy Nagygyörgyné Bartók Adriennt.

Telefon: +36 70 318 8711

Hívjon minket bizalommal és tegye fel kérdéseit, örömmel segítünk!